Aan het college van burgemeester en wethouders

Artikel 36 vragen

Hoorn, 27 november 2017

Geacht college,

In het NHD van maandag 27 november lezen wij over de geplande werkzaamheden voor de aanleg van het appartementencomplex ‘Toren’ langs de Provincialeweg. Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van de parkeergarage van deze woontoren.

1500 vrachtwagens a 40 ton zijn nodig om de afgegraven grond af te voeren, dit komt neer op maar liefst 3000 vrachtwagenbewegingen.

Verontrust en verbaasd is de fractie van Hoorn Lokaal over de route die is vastgesteld voor het afvoeren van de grond. De zeer zwaarbeladen vrachtwagens rijden namelijk straks over De Maelsonstaat, Van Dedemstraat en via het Keern de stad weer uit. Een route langs talloze instellingen, kantoren, winkels en scholen met vele honderden kwetsbare weggebruikers die geconfronteerd gaan worden met deze zware vrachtwagens.

Tot twee keer toe moeten de wagens ook nog rechts afslaan op plekken waar heel veel voetgangers en fietsers oversteken en deze zich vlak naast de wagens bevinden. De zogenaamde ‘dode hoek’ is nog steeds een van de grootste oorzaken voor zeer zware ongelukken met vrachtwagens! Daarnaast zullen deze, langzaam optrekkende, vrachtwagens het verkeer en openbaar vervoer in het gebied hinderen.

Bewoners en instellingen langs de route zullen last krijgen van trillingen en schade veroorzaakt door deze zandwagens. De uitrit van het bouwterrein is op nog geen 100 meter van de provinciale weg gesitueerd, maar toch wordt ervoor gekozen om de vrachtwagens deze zeer gevaarlijke en verkeer belastende route te laten rijden.

De fractie van Hoorn Lokaal vindt de risico’s hiervan veel te hoog, wij willen verkeersdeelnemers niet onnodig in gevaar brengen. We gaan ervan uit dat uw college dat ook niet wil. Daarnaast zorgen deze zware wagens voor schade aan de genoemde wegen, huizen en gebouwen en zorgen ze voor verkeerscongestie in dit gebied. De fractie van Hoorn Lokaal wil dat er maatregelen worden genomen om de vrachtwagens onder begeleiding van verkeersregelaars linksaf de Provincialeweg op te laten rijden. Dit is ons inziens de meest veilige optie en zorgt voor veel minder (verkeers)hinder. Dat hiervoor de zojuist geplaatste hekken in de Maelsonstraat gedemonteerd moeten worden en dat er wellicht andere kleine aanpassingen nodig zijn weegt namens de fractie van Hoorn Lokaal niet op tegen de kosten van de schade die deze vrachtwagens aan de wegen zullen veroorzaken en verder is naar onze mening veiligheid onbetaalbaar.

Wij hebben de volgende vragen voor u:

– Waarom is er gekozen voor deze route en niet voor de korte route naar de Provinciale weg?

– Bent u met ons eens dat deze zeer grote vrachtwagens een gevaar vormen voor kwetsbare verkeersdeelnemers en eigenlijk niet op wegen binnen de bebouwde kom thuishoren. Zo nee, waarom niet. Zo ja, waarom weert u deze vrachtwagens niet?

– Bent u bereid om de route te herzien, de doorsteek in de Maelsonstraat te realiseren en de kosten daarvan bij de ontwikkelaar in rekening te brengen?

Deze vragen zijn tot stand gekomen door de medewerking van ons commissielid René Assendelft, wij zien de antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet namens de fractie van Hoorn Lokaal

Joke van der Meij- raadslid