Hoorn 5 Augustus 2022
Betreft: Artikel 36 vragen veiligheid op kruising IJsselweg – Maasweg


Geacht college.
Onderstaande art.36 vragen hebben wij in september 2021 gesteld. Daarna zijn er extra
borden geplaatst om het veiliger te maken.
Helaas heeft er hedenmiddag, vrijdag 4 augustus, weer een zeer ernstig ongeval plaats gevonden. Van
omwonenden horen wij dat er veel bijna ongevallen plaats vinden. De weg wordt alleen
maar drukker door verkeer uit Bangert & Oosterpolder.
Wij verzoeken u met klem om hier op korte termijn onderzoek te laten doen hoe dit
kruispunt veiliger kan.
Met vriendelijke groet,
John Halsema
Raadslid Hoorn Lokaal

Dit waren onze vragen in september 2021
11 september 2021

Aan college van B & W gemeente Hoorn
Betreft: Artikel 36 vragen kruispunt IJsselweg – Maasweg
Geacht college,
De IJsselweg is een belangrijke ontsluitingsweg in Hoorn, het is een toegangsweg
richting de Kersenboogerd, Westerblokker en de Bangert &Oosterpolder. Op een
aantal kruisingen op de IJsselweg wordt het verkeer geregeld door middel van
verkeerslichten. Dat is echter niet het geval bij de kruising met de Maasweg.
Het kruispunt wordt echter als zeer onoverzichtelijk ervaren. Dat komt mede
door de ‘slinger ‘die in de IJsselweg zit waardoor de kruising laat wordt
opgemerkt en de onduidelijke scheiding tussen snel en langzaam verkeer bij dit
kruispunt. Vanuit omwonenden klinkt er langer de roep om het kruispunt veiliger
te maken, zij zien met regelmaat gevaarlijke situaties en bijna-ongelukken
voorbijkomen.
Afgelopen tijd zijn er enkele ernstige ongevallen geweest op de IJsselweg, waarbij
auto’s in de flauwe bocht de macht over het stuur verloren en tegen lantaarnpaal
en/of bomen zijn gebotst.
Begin juli heeft er een ernstig ongeval met overstekende kinderen
plaatsgevonden. Ook dáárna zijn er alweer enkele incidenten gemeld.
De gemeente Hoorn heeft recent een aantal extra waarschuwingsborden
geplaatst. Wij vragen ons af of deze borden voldoende de snelheid remmen en
daarnaast vinden we het verkeersbord dat een overzicht geeft over de inrichting
van het kruispunt alleen maar verwarrend.
Het feit dat het nodig is om extra bebording te plaatsen versterkt ons idee dat
het kruispunt onveilig en onoverzichtelijk is.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

 1. Waarom wordt het kruispunt IJsselweg/Maasweg niet beveiligd met een VRI, terwijl dat
  bijvoorbeeld bij de Lingeweg wel gebeurt? Naar ons idee is de verkeersintensiteit daar
  lager en minder gecompliceerd dan op de kruising met de Maasweg?
 2. De gemeente Hoorn heeft recent een aantal waarschuwingsborden geplaatst op en bij de
  kruising. Wat is de reden voor deze plaatsing en op basis van welk advies is hiertoe
  overgegaan?
 3. Bent u het met ons eens dat u met het plaatsen van deze extra borden zelf ook het signaal
  geeft dat er sprake is van een onveilige kruising?
 4. Heeft u een externe partij wel eens laten beoordelen of deze kruising voldoende veilig is?
 5. Hoe beoordeelt u de inrichting van het kruispunt en dan vooral die van de
  fietsersstromen?
 6. Zijn er wel eens plannen geweest om het kruispunt een reconstructie te geven of
  anderszins aan te passen?
  Met vriendelijk groeten
  Namens Hoorn Lokaal
  René Assendelft, Raadslid
  John Halsema, Commissielid