Voorzitter,

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het opstellen van deze begroting, altijd weer een hele klus.

Vandaag een begroting aanleveren zou niet zijn gelukt, want vandaag zijn er grote problemen met het netwerk op het stadhuis, zo zie je steeds maar weer hoe afhankelijk en daarmee kwetsbaar we zijn voor wat betreft de IT. En ook criminelen hebben het steeds vaker op computersystemen voorzien. Recent kwam in het nieuws nog het risico aan bod over platgelegd worden door gijzelsoftware, alleen tegen betaling willen criminelen je bestanden weer vrijgeven. Expliciet werden ook de risico’s voor gemeenten genoemd, er kwam zelfs het voorbeeld voorbij van een gemeente die er ternauwernood aan was ontsnapt! Vraag van ons is dan ook hoe staat het met de bescherming van ons netwerk tegen gijzelsoftware? Staat het risico hierop voldoende op het netvlies?

Voorzitter het opstellen en bespreken van een begroting wordt steeds lastiger. Meicirculaire hier, septembercirculaire daar, bijstelling zus, bijstelling zo. Miljoentje erbij en vervolgens weer een miljoentje eraf. Voordeel hier, nadeel daar. Van tekort naar overschot of omgekeerd. Het hele jaar is het bijstellen in onze begroting. Dit is geen verwijt aan onze organisatie, helaas maakt het Rijk het de gemeenten heel erg lastig. Gevolg is wel dat we de prognoses voor de komende jaren, het meerjarenperspectief, met een korrel zout nemen. Een vooruitblik naar 2023 is voor ons niet meer een hard gegeven. Het wordt echter wel opgenomen in het persbericht over de begroting. In 2023 houdt de gemeente veel geld over staat er dan.  Wat ons betreft zouden we dat in het licht van eerdergenoemde schommelingen in de begroting niet meer in persberichten moeten plaatsen. Wat is uw reactie daarop?

En voorzitter, voor de vele plannen en ambities die Hoorn heeft hebben wel welvoldoende personeel nodig! Tijdens de kadernota heeft Hoorn Lokaal haar zorgen geuit over het grote aantal externen wat in dienst is bij de gemeente Hoorn. Daar komt ook nog een groot aantal openstaande vacatures bij. Het college reageerde in juni wat onverschillig op onze opmerkingen, maar gelukkig zijn veel fracties ons bijgevallen. Het mondt dan ook uit in een motie van veel partijen. De VVD zal hier meer over melden.

Voor wat betreft de p.m (pro memorie)- posten voor de plannen met het Westfries museum willen we graag meer duidelijkheid. We zien de verbouwing van het Westfries museum, aangejaagd door onze altijd enthousiaste directeur, als een kans voor Hoorn om meer bezoekers naar de stad te trekken. Daarnaast verdient het museum ook een upgrade. We willen dan ook graag dat het onderzoek naar de verbouwing doorgaat, wanneer komt het geld weer beschikbaar voor het onderzoek naar de mogelijkheden met het museum? We willen het beoogde bedrag hiervoor uittrekken, maar dan zouden we er ook zicht op willen hebben of de verbouwing daadwerkelijk kansen gaat krijgen. Staat de verbouwing van het museum wel of niet hoog op het lijstje van het college?

We missen in de begroting (wederom) de aandacht voor de fiets. Jaar in jaar uit wordt er gerefereerd aan de fietsnota, maar uitvoering is wat ons betreft te laat of te weinig. Waar blijven toch die fietsenstallingen in de binnenstad. Wanneer wordt de Koepoortsweg nu eens echt de fietsentree naar de binnenstad? Wanneer wordt het Keern en de opstelplaatsen eens aangepakt. Maak de fietspaden klaar voor meer en snellere fietsers. Te veel aandacht gaat uit naar het ontmoedigen van parkeren in de binnenstad. Wij willen graag het omdraaien, faciliteer de fiets dan zijn er minder parkeerplekken nodig. Het beschikbaar gestelde geld voor de fietsnota in de begroting is dan ook wat ons betreft volstrekt te laag.

 De wachtlijsten zijn te lang, het aanbod van koophuizen is te klein. Inmiddels zal de druk iets afnemen omdat een aantal nieuwbouw of renovatieprojecten klaar is of bijna klaar is. Maar voorzitter dat zijn nog allemaal wapenfeiten uit de vorige periode. Nieuwe plannen en initiatieven zien we te weinig van het college. Het college zal dan ook dolblij zijn dat ze nog een nieuwe woonwijk op een presenteerblaadje krijgt, de Rozenwijk. Fijn dat de ontwikkelaar snel wil beginnen, we hopen inderdaad dat eind volgend jaar gestart kan worden. De huizenmarkt is uit het lood, mede door de verhuur van talloze woningen aan arbeidsmigranten. Speculanten kopen de huizen op en verhuren deze met grove winsten. In sommige gevallen zorgt het ook voor overlast in de woonwijken. Gevolg is dat er nauwelijks nog aanbod is voor starters op de woningmarkt, een trieste constatering. Wij zijn dan ook een groot voorstander van een zelfbewoningsplicht. Dat de gemeente verhuur zonder vergunning faciliteert is wat ons betreft onacceptabel. Wie zich niet aan de regels houdt, moet niet beloond worden met een toekenning van de vergunning.

Helaas bleek bij de behandeling van de problemen met verhuur van arbeidsmigranten ook dat de cijfers over overlast niet op orde waren. Meldingen kwamen niet goed binnen of werden niet goed geregistreerd. Helaas ziet Hoorn Lokaal dat op meer terreinen gebeuren. Lang niet altijd krijgen bewoners van Hoorn tijdige antwoorden op hun vragen of opmerkingen. Dat moeten we ons aantrekken, meldingen van onze inwoners zijn juist goud waard! Wat denkt het college hier verder aan te gaan doen, welke acties zijn of worden ondernomen op het gebied van registratie en terugkoppeling?

Voorzitter, de bomen op de Westerdijk houden de gemoederen bezig. Vele inzichten zijn inmiddels langsgekomen en veranderen soms weer met de windrichting. Het college wil de 13 populieren nu gaan kandelaberen. Wij vinden dat op deze plek echt geen gezicht! Langs het prachtige stukje aan het water staan we dan jaren aan te kijken tegen veredelde boomstammen. Dat moet toch echt anders voorzitter. We hebben de voorkeur om niet te gaan kandelaberen maar opteren voor kap met snelle herplant. Daarvoor is het wel nodig dat het college het gesprek aan gaat met het Hoogheemraadschap, zoals dat ook is opgedragen in het raadsvoorstel van 24 september. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden, waarom is het raadbesluit niet uitgevoerd? Wanneer gaat u in gesprek en wilt u nog wachten met kandelaberen en proberen direct over te gaan op herplant na goedkeuring vanuit Heerhugowaard?

Wat we in 2020 toch echt niet meer willen zien is dat buurgemeenten bij ons moeten gaan inspreken om ervoor te zorgen dat Hoorn zich aan gemaakt afspraken maakt, in casu de afwijking in de bouwhoogte op bedrijventerrein Het Zevenhuis. Onbestaanbaar dat het college de buurgemeente zo bruuskeert. Wat Hoorn Lokaal betreft komt de wijziging terug naar de Raad. En daarnaast voorzitter wil Hoorn Lokaal meer duidelijk over het uitvoeren van de kruimelgevallenregeling. Hoe ver gaat die, in hoeverre heeft het opstellen van een bestemmingsplan nog wel zin als het college de kruimelgevallenregeling zo ver wil en kan oprekken dat gemaakte afspraken over de indeling op het Zevenhuis klakkeloos opzij kunnen worden geschoven? Waar vergaderen we dan nog voor? Graag een toelichting hoe het college tegen de kruimelgevallenregeling aankijkt, wil het college dit met de raad bespreken?

Ook hoopt Hoorn Lokaal in 2020 niet meer geconfronteerd te worden met het verstrekken van opstartsubsidies betaald vanuit de re-integratiegelden. Hoorn Lokaal vindt de gekozen constructie rondom het plastic schip bizar. Hoorn geeft 48.000 euro subsidie en die subsidie wordt vervolgens terugbetaald door het aanbieden van re-integratieplekken.  Wij zien hierin oneerlijke steun en concurrentievervalsing en zullen na de begroting samen met de VocHoorn nog nadere vragen stellen.

Ook willen we in 2020 niet meer geconfronteerd worden met een slordige uitvoering van de toeristenbelasting. Is het in de begroting opgenomen bedrag wel reëel? Hoe staat het met de toezegging die is gedaan over hoe om te gaan met de bruine vloot?

En voorzitter, wat we uiterlijk in 2022 niet meer willen zien in Hoorn, is de hondenbelasting. Steeds meer gemeenten schaffen deze belasting af! Nog maar 200 gemeenten heffen deze belasting. In 2019 zijn maar liefst 30 gemeenten hiermee gestopt en ook in 2020 gaan opnieuw veel gemeenten ons voor. En terecht! Onderhoud en aanleg van openbare voorzieningen wordt nooit toegerekend aan bepaalde groepen inwoners. We betalen allemaal mee aan speelplekken, wandelpaden, zitbankjes, onderhoud, trimplekken, skatebanen, fietscrossveldjes terwijl we daar niet allemaal gebruik van maken. Het is ook lastig om dat daadwerkelijk bij de mensen in rekening te brengen. Alleen bij hondenbezit doen we dat wel. En we doen er zelfs nog een schepje bovenop, de hondenbezitters spekken de algemene kas bovenmatig. De inkomsten gaan naar de algemene middelen en het college kan niet of nauwelijks duiden welke gelden ten goede komen van de hond. Wat Hoorn Lokaal betreft is dit een principiële kwestie, wij behandelen eigenaren van een hond op een andere manier dan overige inwoners!

Het afschaffen van de hondenbelasting struikelt altijd over de financiën, als puntje bij paaltje komt dan willen veel partijen opeens de hondenbelasting niet afschaffen. Nogmaals voor Hoorn Lokaal is dit niet een financiële maar een principiële kwestie. Om het college en de partijen in de Raad toch de ruimte te geven over hoe om te gaan met de financiën, stellen we samen met de Christenunie voor om uiterlijk in 2022 de hondenbelasting verleden tijd te maken. Het heeft dan lang genoeg geduurd dat deze belasting stammend uit de Middeleeuwen uit Hoorn verdwijnt.