Voorzitter, geacht college en leden van de gemeenteraad, luisteraars en kijkers in Hoorn.

De begroting 2023 moet een pittige klus zijn geweest met veel onzekere factoren. Wij realiseren ons dit en danken onze ambtelijke organisatie voor al het werk om tot deze nota te komen.

De fractie van Hoorn Lokaal is in grote lijnen positief over de begroting. Wel willen wij een belangrijke kanttekening plaatsen en verzoeken wij het college om een antwoord op enkele dringende vragen.

De kanttekening is dat we ons, ondanks de goede cijfers in de begroting, niet rijk rekenen. We hebben te maken met instabiele omstandigheden die onze mooie plannen flink in de war kunnen schoppen. Hoge inflatie, oplopende energierekeningen, materiaaltekorten, onzekerheid over de toekomst: het treft ons allemaal en kan ons ertoe dwingen ons geld anders te besteden dan gepland.

Een belangrijk punt in de begroting is de armoedebestrijding. Hoorn Lokaal is blij dat er dit jaar al veel geld wordt vrijgemaakt voor kwetsbare inwoners die het financieel moeilijk hebben.

1.5 Miljoen, dat is een fors bedrag voorzitter! Hoorn Lokaal wil graag weten hoe de gemeente ervoor zorgt dat dit geld bij de juiste mensen terecht komt. Is hier al een plan van aanpak voor?

Wordt er ook voorlichting gegeven over het gebruik van deze gelden, inzetten op maatregelen die ook op langere termijn besparing oplevert voor de inwoners zoals o.a. tochtstrip, radiatorfolie etc.

Over de veiligheid in Hoorn maken wij ons zorgen. Het Hoornse veiligheidsbeeld vraagt volgens ons om permanente en doeltreffende aanpak. Het cameratoezicht in het Julianapark bijvoorbeeld zal tijdig moeten worden ingezet: de overlast vindt er plaats van mei tot en met augustus, in september ingrijpen is mosterd na de maaltijd.

Kan de portefeuillehouder ons toezeggen dat het toezicht vanaf het begin van het seizoen kan plaatsvinden?

Daarnaast zijn er zorgen over de veiligheid op onze NS-stations voor zowel reizigers als NS medewerkers. Tot onze grote frustratie blijven de incidenten zich opstapelen!  Wat doet de portefeuillehouder? Blijft hij bij het standpunt, zoals in antwoord op onze vragen, dat het wel meevalt? Of gaat hij in gesprek met NS.

Dan is er ook nog de zorgelijke handel in lachgas, bijvoorbeeld op parkeerterrein Risdam Noord en Nieuwe Wal.

Hoorn Lokaal is blij dat er aandacht is voor verkeersveiligheid. Het aanpassen van de kruising IJsselweg – Maasweg in de Kersenboogerd is broodnodig voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.  

Wij verwachten snelle actie en vragen de wethouder wanneer de gemeenteraad hier voorstellen voor krijgt.

Verder is ons gebleken dat er geen budget is voor onvoorziene verkeersonveilige situaties waarbij  direct ingrijpen noodzakelijk is.

Hoorn Lokaal vindt dat er geld moet zijn om acute onveilige verkeerssituaties aan te pakken en dient hiertoe een amendement in samen met PvdA en VVD

Er wordt geld vrij gemaakt voor het bestrijden van graffiti vandalisme. Dit verheugt ons zeer want geen enkele muur in Hoorn lijkt dit leed bespaard te blijven. Wij willen dat ongepaste discriminerende teksten en uitlatingen direct worden verwijdert van objecten en niet wordt afgewacht wiens verantwoording dit is.

Onze vraag aan de wethouder: hoeveel geld wordt hiervoor vrij gemaakt en hoe gaan de inwoners merken dat er wat wordt gedaan? En in het verlengde hiervan: komen de panelen met kunst in de Vredehof-tunnel nog terug?

Voor wat betreft Kunst en Cultuur zien wij geen verhoging van de subsidies voor evenementen en verenigingen. Dit terwijl er al jarenlang een tekort aan geld is voor deze sector en ook hún kosten stijgen. Hoorn wil een gemeente zijn die inwoners en bezoekers Kunst en Cultuur biedt voor plezier, ontspanning, zingeving en mentale uitdaging.  

Hoorn Lokaal vraagt zich af hoe evenementen en culturele instellingen het hoofd boven water kunnen houden. De kosten stijgen en de subsidies blijven gelijk?

De gemeente wil sporten en bewegen stimuleren. Dit juichen wij toe! Tevens lezen wij dat het opknappen van het sportpark HSV Sport prioriteit heeft. Wij maken ons echter zorgen over de stijgende kosten voor materialen en arbeid.  

Er zijn afspraken gemaakt over financiële bijdragen van de clubs. Gaat het HSV Sport en de rugbyclud lukken deze bedragen bij elkaar te krijgen? En zo niet, wat zijn dan de gevolgen voor dit project. Graag een reactie van de wethouder.

Hoorn Lokaal houdt van groen. In de begroting is een post van 185.000 euro opgenomen voor meer groen in de wijken.  Juist het onderhoud laat echt te wensen over. Onkruid kniehoog, er wordt niet gesnoeid. Biodiversiteit is goed, dat vinden we belangrijk maar de stoepen etc. horen er gewoon netter uit te zien.

Onze vraag aan de wethouder: wat kunnen de inwoners verwachten voor dit gebudgetteerde bedrag?

De wijkparken, speelplaatsen, volkstuinen zijn voor Hoorn Lokaal belangrijk. Wij willen in intensief overleg met de bewoners in de wijken zien wat er verbeterd kan en moet worden.

Bouwen in het groen is voor ons vrijwel nooit een optie.

Voor wat betreft dierenwelzijn: we zijn blij dat de gemeente tot een actuele Dierenwelzijnsnota wil komen met duidelijke afspraken over de opvang van dieren, onder andere bij Bonte Piet.

Voor Hoorn Lokaal is het belangrijk dat de woningbouw goed en voor de juiste doelgroepen

(Starters, jongeren en ouderen) op gang komt. Dat er een goede balans is in de wijken en dat we oog houden voor de leefomgeving, dus behoud van groen en sociale voorzieningen. De diverse plannen als Kansen voor de Kersenboogerd, Poort van Hoorn, BuitenStad en de toegangsweg voor Hoorn moeten goed op elkaar worden afgestemd en op het juiste moment met onze inwoners worden besproken.

Voor er echt iets kan gebeuren moet de financiering geregeld zijn. Het is verheugend te zien dat we binnen de begroting al kunnen gaan sparen voor de poort van Hoorn, en al 5 miljoen apart kunnen zetten voor dit project.

Belangrijk is de subsidie van provincie en rijk zodat we weten wat wij als gemeente moeten bijleggen en afspraken kunnen maken met onze partners NS en Prorail. Hoorn Lokaal heeft altijd aangegeven dat voor aanleg van de toegangsweg cofinanciering nodig is, dat blijft een harde voorwaarde. Wij wachten 11 november in spanning af.

Geacht college, tot zover ons commentaar en onze vragen over de begroting. De fractie van Hoorn Lokaal vertrouwt erop dat u onze vragen naar tevredenheid kunt beantwoorden zodat we samen met u de schouders onder de plannen voor 2023 kunnen zetten.