Raadslid Frank van Rooij in actie over de oude begraafplaats aan het Keern

OVERIGE VRAGEN RAAD

Onderwerp: toegankelijkheid begraafplaats Keern.

Hoorn, 19 mei 2023

Geacht college,

Goed onderhouden begraafplaatsen, die tevens goed toegankelijk zijn voor iedere bezoeker vinden wij heel belangrijk. Wij zijn de vrijwilligers van Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn daarom zeer erkentelijk voor het goede onderhoudswerk dat door hen wordt verricht.
De toegankelijkheid is echter helaas niet voor iedere bezoeker goed. Zo lazen we in het Noordhollands Dagblad van 13 mei 2023 over een bezoeker van deze monumentale begraafplaats die geconfronteerd werd met onbereikbaarheid van de graven. Grote kiezels bedekken daar de paden, een volstrekt ongeschikte ondergrond als je minder goed ter been of afhankelijk bent van een hulpmiddel zoals wandelstok, rollator of rolstoel.

In het raadsvoorstel met betrekking tot het inclusiebeleid dat deze week heeft geleid tot besluitvorming lezen we o.a.:

“Hoorn als een inclusievere gemeente, waar inwoners zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd voelen, zich thuis voelen en meedoen. Een gemeente waarin inwoners dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben…”


Kortom, iedereen mag ten volle meedoen en moet ten volle kunnen meedoen in Hoorn!
Dan geldt dit dus ook voor de openbare ruimte incl. de begraafplaatsen in Hoorn (die worden beheerd door de gemeente Hoorn).
Daarom willen wij dat de gemeente ervoor zorgt dat alle gemeentelijke begraafplaatsen voor eenieder goed toegankelijk zijn / goed toegankelijk worden.

Wij willen uw college de volgende vragen stellen:

  1. Zijn er klachten van medewerkers en/of bezoekers van de begraafplaats Keern bij u bekend over de slechte toegankelijkheid voor gebruikers die minder goed ter been zijn danwel afhankelijk zijn van een rollator, wandelstok of een rolstoel?
  2. Wilt u een (aanvullend) onderzoek instellen naar de toegankelijkheid van deze begraafplaats én van de overige begraafplaatsen die u beheert?
  3. Onderkent u dat onvoldoende toegankelijkheid met urgentie vraagt om een adequate oplossing?
  4. Tot welke acties gaat u over om de toegankelijkheid te optimaliseren?

Wij zien met belangstelling uit naar uw antwoorden.

Hoogachtend,

Frank  van Rooij, raadslid Hoorn Lokaal
mede namens Diana Dekker (CDA) en Kees Maas (CU)