Geachte raadsleden, college, aanwezigen en toehoorders,

Vandaag ( 30 oktober 2018) bespreken we de begroting over 2019. Namens Hoorn Lokaal veel dank voor het vele werk dat is verricht bij het schrijven van deze begroting en ook de beantwoording van de vele vragen over deze begroting.

Hoorn Lokaal wil dat Hoorn zich ontwikkelt tot een stad waar het nog beter wonen, werken en verblijven is. En daarvoor moeten de mouwen worden opgestroopt en zijn er ambities nodig.
Ambities heeft dit college genoeg en daar is Hoorn Lokaal blij mee. We hopen dat we in gezamenlijkheid veel grote en kleine projecten in gang kunnen trekken. De begroting voor 2019 ziet er financieel gezien niet goed uit, we lopen tegen een stevig tekort aan. Ook over de jaren 2017 en 2018 valt er nog een fikse tegenvaller te verwerken. Het college wil hiervoor de algemene reserve deels aanspreken. Wij zien dat als een noodzakelijkheid, Hoorn moet vooruit en we moeten niet stilvallen door het magere perspectief voor 2019. Aan de slag!

De ambities die het college heeft, en waarvan Hoorn Lokaal er vele kan ondersteunen, blijken ook uit de vele p.m. posten die deze begroting telt. Positief vinden wij dat u de Raad veel ruimte wilt geven bij de uiteindelijke besluitvorming. Echter de p.m. posten klotsen tegen de plinten, de financiële middelen helaas niet. De vraag is dan ook waar het college nog ruimte denkt gaan vinden voor deze vele, vele p.m. posten. Graag een reactie daarop.

Woningvoorraad en woningbouw staat, in heel Nederland, hoog op de agenda. Het tekort aan huizen doet zich pijnlijk voelen. Heel veel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, doorstroom is er nauwelijks mogelijk en voor middeninkomens is er veel te weinig aanbod in Hoorn. Hoorn Lokaal ziet nog onvoldoende de urgentie doorklinken in de begroting, teleurstellend is dat al eerder gemaakte prestatieafspraken met Intermaris weer in de begroting worden herhaald. Dat is niet genoeg voorzitter! Er is werk aan de winkel! Hoorn Lokaal hoopt op snelle procedures om bouwplannen te doorlopen en ziet de ruimte bij het station/poort van Hoorn als vliegwiel om de stad te doen groeien. Hoorn Lokaal is blij dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de parkeergarage achter te station deels ondergronds aan te leggen. Simpelweg een ‘parkeerdoos’ bouwen zou geen recht doen aan de mogelijkheden voor dit gebied.

Teleurstellend vinden wij dat er voor de Kersenboogerd voor 2019 nauwelijks geld is ingeboekt voor de wijkaanpak ‘kansen voor de Kersenboogerd’. Wat kunnen we daar verwachten de komende tijd. Deze wijk schreeuwt om extra aandacht en middelen. Kunt u met deze middelen de komende jaren daar wel wat doen wethouder?
Om ontwikkelingen in de stad in positieve zin vooruit te helpen zou Hoorn Lokaal er voorstander van zijn dat er weer en actiever aankoopbeleid wordt gevoerd door de gemeente Hoorn om zo mogelijke ontwikkelingen te kunnen versnellen. Is het college van plan om met een voorstel te komen om weer een actiever beleid te gaan voeren op dit terrein.

Dit college wil veel investeren in het tegengaan van armoede in de stad. Wij juichen dat toe, de cijfers over schuldenproblematiek en bijvoorbeeld gezinnen in armoede doen ons steeds opnieuw schrikken. Echter de verhoging naar 120% van de bijstandsnorm roept vraagtekens op, temeer ook omdat er ook nog een onderzoek naar de armoedeval (armoedeklem) wordt aangekondigd. De ene keer schroeven we de norm wat naar beneden, de andere keer plussen we wat bij. Jojobeleid wat veel implementatiekosten met zich meebrengt en ook onzekerheid geeft bij de inwoners. Hoorn Lokaal wil graag meer weten over de effecten die deze maatregel met zich meebrengt en zou dan ook graag eerst het onderzoek naar de armoedeval (klem)uitgevoerd zien. Gaat het college eerst dat onderzoek doen alvorens de norm te verhogen?

Hoorn Lokaal ziet graag meer bezoekers richting onze stad komen en heeft bij de behandeling van de toerismenota in juni de suggestie meegegeven om camperstandplaatsen toe te staan op de Schelphoek. De ondernemers daar zijn daar enthousiast over en zouden daar graag mee aan de slag gaan. De wethouder heeft aangegeven daarmee aan de slag te gaan, is hij al met deze toezegging aan de gang gegaan. Hoorn Lokaal zou graag in 2019 daar campers verwelkomen, dat zou met weinig inspanning te realiseren moeten zijn.

Om meer mensen naar onze stad te lokken heeft de Raad 200.000 euro uitgetrokken voor citymanagement, helaas zijn we nog steeds niet overtuigd van de daadwerkelijke aanpak. De website is teleurstellend en ook is het onduidelijk welke zaken nu concreet worden opgepakt. Dit zal echt beter moeten, anders kan Hoorn Lokaal niet achter het bedrag blijven staan.
En hoe zit het nu met de grote sportevenementen? De Wim series gaan niet door en ook de Iron Man zal niet in de grote versie naar Hoorn komen. Hoe zeker wethouder is het nu dat de kleine versie van de Iron Man daadwerklelijk naar Hoorn komt?

Zeer enthousiast zijn we over de bloemenmanden in de binnenstad. Gelukkig trekt het college daar volgend ook weer geld voor uit. Als Hoorn een stad in Frankrijk zou zijn dan zouden we bij de competitie ‘ville fleurie’ (u kent ze wel die bordjes bij de plaatsnamen) op zijn minst éen ster krijgen. En wat ons betreft gaan we in de toekomst voor twee sterren.

In de begroting lezen we dat er mogelijk nog meer toezichthouders zouden kunnen worden aangesteld in Hoorn. Wij zijn in de veronderstelling dat er recent al een uitbreiding heeft plaatsgevonden. We zien daar langs de kustlijn en in de parken nog te weinig van terug, terwijl hier wel 25.000 euro per jaar voor wordt vrijgemaakt. Vooral in de avonduren is de overlast op veel plekken langs de kust nog steeds groot en in het park is er sprake van ongewenst gedrag en vernielingen. Wij vragen ons af of de overlast wel op de juiste tijden wordt bestreden. Wellicht is daar ook meer samenwerking voor nodig met de politie.

We zien nu dat er overdag bekeuringen worden uitgeschreven aan de hondeneigenaar die nét aan de verkeerde kant van de paal zijn hond los heeft lopen of de automobilist die op de Nieuwe Wal een bekeuring krijgt op een buiten het riviercruise seizoen volstrekt verlaten bus parkeerplaats. Onze voorkeur voorzitter, ligt bij meer handhaving van de échte overlast in de avonduren.
Voor wat betreft het Julianapark willen we dat het op korte termijn weer mogelijk wordt dat er een horecavoorziening komt bij het Schelpenstrand, deze voorziening is wat ons betreft ten onrechte jaren niet toegestaan. Het zal ook kunnen zorgen voor broodnodig extra sociaal toezicht in de zomermaanden.

De aandacht voor de fietser blijft teleurstellend voorzitter, zeker met een wethouder van Groen Links aan het fietsstuur. Een eventuele aanvulling voor de fietsnota staat op de p.m lijst en het realiseren van fietsenstallingen wordt zelfs weer doorgeschoven naar 2020. En waar blijft nu de fietsoversteek bij de Klagerstuin??

Kunst&cultuur én evenementen kunnen van Hoorn een steeds aantrekkelijkere verblijfsstad maken. De plannen voor de verbouwing van het Westfries Museum juichen wij nog steeds toe. In 2019 is er een gouden kans om middels een evenement op de Roode Steen de Gouden Eeuw nog meer onder de aandacht te brengen. Wij steunen het amendement van D66 van harte. We hopen ook nog steeds op een mooie invulling van het oude affichemuseum. Wil de gemeente in 2019 daar weer activiteiten ondersteunen zoals ze dat nu ook doet met ExpoOOst?

De vele evenementen in de stad vinden we van grote waarde voor onze stad, voor bewoner en bezoeker. De evenementen hebben het niet gemakkelijk, die kunnen wel meer ondersteuning gebruiken. In eerste instantie door de prijsindex toe te gaan passen op de subsidies zodat er meer lucht komt voor de evenementen, in tweede instantie door evenementen die het nodig hebben financieel ruimer te faciliteren. Het ondersteunen van evenementen betaalt zich terug, laten we de evenementen in onze stad koesteren!

En dan nog de honden(belasting) voorzitter. Nee we zijn dat niet vergeten, maar we zijn zo reëel dat de financiële ruimte voor 2019 te mager is om met een voorstel te komen tot afschaffing. Maar wees gerust, voor het jaar 2020 komen we daar weer op terug.