Hoorn Lokaal

Beste inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag, leden van de gemeenteraad en college van B&W

Corona

Het behandelen van de begrotingsvoorstellen voor het komende jaar is altijd een moment van bezinning. Hoe staan we ervoor en met welke plannen gaan we het komende jaar in? De ongekende gevolgen van de Corona epidemie zetten alles in een ander daglicht. Niet alleen voor de begroting van de gemeente Hoorn, maar het heeft levens van iedereen in de stad op zijn kop gezet!  Werk, inkomen, collega’s ontmoeten, naar school gaan, verenigingsleven, vrijwilligerswerk; het is plotseling geen normaal en vertrouwd gegeven meer. En daarnaast het verdriet om de vele mensen die ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden aan het virus. Hoorn Lokaal leeft met iedereen van harte mee en is dankbaar aan de mensen in de zorg. Daarnaast zien we veel veerkracht, flexibiliteit en creativiteit bij inwoners, ondernemers, verenigingen en culturele instellingen! Hulde voor alle inspanningen van iedereen in Hoorn om deze crisis op te vangen en om met creativiteit en saamhorigheid de schouders eronder te zetten.

Lichtpuntjes koesteren

Voor wat betreft de Corona crisis roept Hoorn Lokaal het college op om goed te blijven kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn. En daar ook de ruimte voor te geven! In die zin hoopt Hoorn Lokaal dat de ijsbaan op de Rode Steen doorgang kan vinden. Het is een lichtpuntje dat veel inwoners en kinderen kunnen gebruiken. Hulde ook voor de ondernemers die nu toch geld willen blijven investeren en de ijsbaan blijven sponsoren. Wil de gemeente Hoorn eventueel bijdragen om de ijsbaan in deze barre omstandigheden toch door te laten gaan?

Hoorn Lokaal hoopt dat binnenlands toerisme volgend jaar weer goed op gang komt en dat toeristen Hoorn massaal komen bezoeken. Snelle renovatie van het Westfries Museum vinden wij dan ook van belang. Gebruik de voorliggende subsidiegelden en zorg ervoor dat het museum snel een aanjager kan worden voor binnenlands toerisme. De verkoop van campers heeft een enorme vlucht genomen blijkt uit cijfers van de automobielbranche. Hoorn kan voor camperbezitters een aantrekkelijke verblijfsplek zijn, maar dan moeten er wel meer plekken komen. Het terrein van Marina Kaap Hoorn vinden wij een uitdagende en geschikte plek. Hoe staat het met de toezegging van het college hieromtrent?

Financiën

De financiële positie van de gemeente Hoorn zag er al niet rooskleurig uit, de coronacrisis hangt als een donkere wolk boven de stad. Hoe langer de situatie gaat duren, hoe meer de financiële situatie zal verslechteren van zowel gemeente als haar inwoners. De begroting voor 2021 is met veel kunst en vliegwerk nog sluitend gemaakt, al kost het weer een enorme hap uit de algemene reserve. Natuurlijk is die reserve er voor situaties als deze, maar de pot is eindig. Daarnaast zijn veel bezuinigingen ingeboekt die wat Hoorn Lokaal betreft soms flinterdun zijn. Zeker in het sociaal domein is het maar de vraag of alle geplande bezuinigingen worden behaald. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar het Rijk, want in hoeverre heeft die de gemeenten opgezadeld met een onmogelijke taak? Anderzijds moeten we ook kritisch blijven naar de contracten en de uitgaven in het sociaal domein. Recente publicaties in regionale media laten zien dat er wel degelijk veel besparingen mogelijk zijn.

Second-love coalitie

Naast een corona en daarmee gepaard gaande financiële crisis ziet Hoorn Lokaal ook een verborgen politieke crisis. Hoorn Lokaal weet soms niet meer met welke coalitie ze te maken heeft. In ieder geval lijkt de rol van collegepartijen Groen Links en D66 steeds marginaler te worden. Net als het college moeten zij zich steeds voegen naar de grillen van de twee grootste coalitiepartijen. Het zogenaamde ‘open coalitieakkoord’ kan beter worden omgedoopt in de ‘second-love coalitie’. De VVD en de Fractie Tonnaer snoepen naar hartenlust buiten de coalitie, maar gunnen de andere coalitiepartijen niets. Ook voor het college zien wij hierdoor steeds meer een onbegaanbare weg. Hierdoor gebeurt er vrij weinig deze collegeperiode, het college zal maar weinig successen kunnen vermelden aan het einde van deze bestuursperiode. De openlijke tegenwerking van het college door genoemde coalitiepartijen hebben we al op veel terreinen gezien; de bouw en vestiging van het IKEC springt nu het meest in het oog. Al jaren wachten de scholen voor speciaal onderwijs op herhuisvesting, maar dit is verworden tot een politieke speelbal. Hoorn Lokaal roept wethouder Bashara op om de afspraken met de scholen snel na te komen. Verder uitstel is onacceptabel.

Parkeercontrole

Het verhogen van de parkeervergunningen in de binnenstad is volgens het college één van de manieren om de tekorten op de begroting weg te werken. Hoorn Lokaal denkt dat de bewoners deze tariefsverhoging alleen kunnen billijken als daar ook iets tegenover staat. Te vaak is er sprake van parkeerders zonder vergunning in de vergunning gebieden. Kan het college garanderen dat handhaving gedurende het heel jaar met regelmaat plaatsvindt. Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Digitale dienstverlening en communicatie

Dienstverlening aan de inwoners van onze stad verloopt steeds meer digitaal. De website van de gemeente Hoorn is daarom steeds meer en meer belangrijk. Hoorn Lokaal zou graag zien dat de website eens met ‘andere ogen’ wordt beoordeeld. Is deze wel gebruiksvriendelijk, zijn de routes en formulieren logisch en eenduidig, is de taal uniform en goed leesbaar voor al onze inwoners? Daarnaast mist Hoorn Lokaal de mogelijkheid om via een app in contact te komen met de gemeente Hoorn. Het zou bijvoorbeeld meldingen in de openbare ruimte laagdrempeliger kunnen maken. Via de app ‘Buiten Beter’ kan je wel meldingen doen, maar je krijgt geen terugkoppeling omdat de gemeente Hoorn zich niet aangesloten heeft.

Het stationsgebied

Ontwikkeling van het stationsgebied (de Poort van Hoorn) blijft voor Hoorn Lokaal de absolute prioriteit voor de komende jaren. Woningbouw, voorzieningen en goede parkeeroplossingen kunnen de stad een enorme boost geven. Van belang is dan wel dat er een goede mix komt van woningbouw voor alle bevolkingsgroepen. Voor jong en oud en voor alle inkomensgroepen moet er gebouwd worden! Voorzieningen aan de noordzijde zijn wat Hoorn Lokaal betreft noodzakelijk voor levendigheid. Hoogbouw zal nodig in het noordelijk stationsgebied zijn, maar wat Hoorn Lokaal wel met mate. De bebouwing op het Pelmolenpad zal goed moeten aansluiten op de historische binnenstad met een geleidelijke overgang van laag naar hoog Het busstation gaat erg veel ruimte in beslag nemen, Hoorn Lokaal vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om het busstation te betrekken bij de parkeeroplossing. Deels ophogen en verdiepen kan ruimte voor een extra parkeerlaag geven. De bereikbaarheid van de stad is en blijft een grote zorg, zeker nu het stadsstrand bijna gereed is en er veel woningen komen op het Pelmolenpad. Aanleg van Carbasiusweg lijkt noodzakelijk, maar Hoorn Lokaal wil graag substantiële bijdrage hiervoor vanuit het Rijk. De NS heeft ook baat bij een ongelijkvloerse overweg, Hoorn Lokaal roept op om de lobby voor een investering te intensiveren.

Wijkagent

Steeds meer inwoners in alle delen van onze gemeente ervaren overlast en criminaliteit. We zien politie nauwelijks meer op straat, dat is echt een ongekend slechte ontwikkeling. Steeds meer komt op het bordje van handhaving te liggen, maar die is er niet altijd voor toegerust. Dat zelfs de wijkagent niet meer een gegeven is, vindt Hoorn Lokaal onacceptabel. Vraag aan de portefeuillehouder is dan ook wel signaal hij hierover heeft en gaat afgeven aan politiek Den Haag.

HSV Sport

Diverse sportclubs in Hoorn hebben de handschoen opgepakt om tot samenwerking en in sommige gevallen zelfs samenvoeging te komen. Wij waarderen die inspanning zeer. We gaan er van uit dat HSV-sport volgend jaar met de rugbyclub op het terrein kan spelen en dat er gestart kan worden met de verbouwing van het complex.

Woef

Ook komend jaar zal de hondenbelasting niet worden afgeschaft. “Daar is geen geld voor” is dan het antwoord. Dit antwoord is wel het levende bewijs dat de hondeneigenaar een melkkoe is voor de gemeentekas. De hondeneigenaar spekt in Hoorn nog steeds de gemeentekas, terwijl dat in veel gemeenten al lang verleden tijd is! Het beloofde hondenbeleid is ondanks toezeggingen niet aangeboden aan de Raad en zo kunnen we ook niet ons buigen over een geleide afschaffing zoals vorig is besproken.