Bij de behandeling van de begroting 2024 sprak John Halsema namens Hoorn Lokaal de volgende bijdrage uit.

Hoorn Lokaal is blij dat de 18 prioriteiten uit het coalitieakkoord inmiddels zijn gestart of op het punt staan te beginnen. Dat we zorgvuldige afwegingen moeten maken is duidelijk. Voor wat betreft de nieuwe begroting: Hoorn Lokaal is zich ervan bewust dat het geld niet aan de bomen groeit. Het is onze taak om u bij de les te houden en de juiste keuzes te laten maken. Hoorn Lokaal vraagt vooral aandacht voor:

 1. Openbaar groen
 2. Een veilige en schone omgeving

3. Leefbare wijken

Groenvoorziening

 • Op pagina 4 schrijft u te hópen een start te maken met het park Risdam Noord. Wij vragen de wethouder dit niet te hopen maar daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hoorn Lokaal heeft zich hard gemaakt voor dit park en de wijk rekent erop.
 • U wil meer groen in de wijken. Intermaris gaat 4 straten vergroenen. U wilt dat ook bewoners hun tuinen gaan vergroenen, maar hoe gaat u dit voor elkaar krijgen? Welke mogelijkheden ziet u om met elkaar meer ‘tegels te wippen’?
 • In de begroting staat dat gemeentelijk groen steeds belangrijker wordt voor het behoud van de biodiversiteit, dat beamen wij ook. Wij zien dit echter niet terug in de oudere wijken. De wijkschouw is al een aantal jaren niet uitgevoerd, gaat u biodiversiteit van het groen in de wijken meenemen als aandachtspunt tijdens de schouw?
 • Hoorn Lokaal heeft bij de besluitvorming voor de nieuwe skatebaan ingestemd met een nieuwe plek in het Julianapark, met daarbij als voorwaarde dat de oude skatebaan vervangen wordt door groen. Samen met het burgerinitiatief zal het Julianapark nog mooier en groener worden.

Een veilige en schone omgeving

 • Voor de beperking van zwerfafval zet u in opsamenwerking met Mak Blokweer. Hoorn Lokaal vindt Clean Up Hoorn echter een veel actievere partij: zij maken elke maand een deel van de stad schoon, hebben het terrein van Outdoor Stereo opgeruimd en verbinden inwoners in hun strijd tegen het afval. Deze organisatie verdient onze steun. Wat heeft u hen te bieden?  
 • Schone en goed onderhouden wijken geven een veiliger gevoel.
 • De motie over het plaatsen van doneerringen rond afvalbakken is aangenomen. Kunt u aangeven wat hiermee is gedaan? Kunt u dit initiatief bij de kermis inzetten, bijvoorbeeld in samenwerking met een goed doel?

Leefbare wijken

 • In de begroting is geen budget opgenomen voor het onderhoud van speelplekken. Bij de kadernota heeft Hoorn Lokaal zich hier al over verbaasd en hebben hier aanvullend artikel 36 vragen over gesteld. Is de wethouder ermee geholpen als er incidenteel geld wordt vrijgemaakt voor het herstel en daarmee veilig houden van speeltoestellen?
 • Wanneer gaan we in de Kersenboogerd, buiten het warmtenet om, andere concrete acties zien?

Aantrekkelijke binnenstad.

 • Voor bezoekers mag parkeren in onze stad geen puzzel zijn, wij zien uit naar het parkeerverwijssysteem. Bij de vorige begroting hebben wij gevraagd om een vereenvoudiging van de parkeertarieven. Wij pleiten voor een beperking tot ca 3 zonetarieven en vragen ons af of betaald parkeren op donderdagavond nog nodig is gezien de vele dichte winkels. Kan de wethouder hierin meegaan?
 • Willen wij de binnenstad aantrekkelijk houden, dan zullen we meer sfeer moeten creëren. Hoorn Lokaal heeft in de kadernota gepleit voor een groenere binnenstad en we hebben eind mei onze zorgen geuit over het versteende karakter van de winkelstraat. Wat houdt nu u tegen om alvast te gaan vergroenen?
 • De vele stoepborden op het Grote Noord bieden een rommelig aanblik. Ze zijn ons een doorn in het oog. In uw beantwoording op onze artikel 36 vragen gaf u aan dit geen prioriteit te vinden. Wij willen dat u hierop gaat handhaven zoals dit is gebeurd met onder andere plantenbakken, wat houdt u tegen?
 • Leegstaande winkels doen afbreuk aan Hoorn als gezellige winkelstad. Op 26 oktober heeft u een raadsbrief met ons gedeeld met de plannen die u heeft. Daar zijn we blij mee maar we willen u meegeven dat er meer vaart achter gezet moet worden. Met welke grote ketens is er contact of contact geweest en met welk resultaat? Wij maken ons ook zorgen om de diversiteit van het winkelaanbod, hoeveel nagelstudio’s, en kappers  wilt u nog een plek geven in onze winkelstraat?
 • Het pop-up museum Expoost in Hoorn moet sluiten omdat de subsidie wordt stopgezet. Ons ontgaat de zin hiervan. Wij ondersteunen de vragen die zijn gesteld door GL en PvdA. Voor Hoorn Lokaal is sluiting eigenlijk onbespreekbaar. Er is al veel leegstand, het WF-museum is dicht en dan sluit u ook een plek dat juist reuring geeft.
 • In 2024 wordt het stadsstrand geheel opgeleverd. Dit is een belangrijke ontwikkeling die heel veel voor de stad betekent. Wij hebben om een evaluatie gevraagd over de meningen tot nu toe en de mogelijke aanpassingen voor het laatste deel van het stadsstrand. Is het college bereid hieraan gevolg te geven?
 • Hoorn Lokaal wil graag weten hoe deze pracht plek zal worden gepromoot en welk bereik daarbij voor ogen staat: wordt het een strand voor Hoorn, de regio of de provincie? Zijn hier al plannen of ideeën over?

Tot slot nog 2 aandachtspunten

 • U schrijft dat u wilt inzetten op maximaal versnellen van woningbouw, terwijl we om ons heen zien dat woningbouwprojecten stil worden gelegd. Kunt u uitleggen hoe u deze versnelling wilt bewerkstelligen?
 • Hoorn Lokaal maakt zich zorgen om het tekort aan de juiste woningen in onze gemeente. Wij willen dat u zich maximaal blijft inzetten op sociale huur, goedkope en middel dure koopwoningen. Onze motie bij de Compagnie 1 hierover is unaniem aangenomen. Bent u bereid om met de ontwikkelaars in het Holenkwartier en Rozenbuurt te gaan praten en hen te vragen of zij genegen zijn om een ander programma te gaan ontwikkelen met meer aandacht voor goedkope en middel dure koopwoningen?

Voorzitter is ga afsluiten. Hoorn Lokaal wil het beste voor onze stad en we weten dat u zich daar elke dag voor inzet. De komende jaren staan ons veel uitdagingen te wachten. Laat dit echter niet ten koste gaan van onze ambities. U kunt daarbij rekenen op onze steun en samenwerking.