Hoorn Lokaal heeft overige vragen gesteld over de toegankelijkheid en veiligheid van het Julianapark.

Waarom onze vragen?

In het Julianapark, het parkgedeelte rondom het strandje, zijn 5 wandelpaden afgesloten met toegangshekken. In de evaluatie Waterfront is te lezen dat er bij 2 ingangen hekken zijn opgenomen om scooters te weren. De toename aan hekken (van 2 naar 5) heeft gezorgd voor een aanzienlijke beperking van de toegang tot het park voor met name mensen met een fysieke beperking, rolstoelgebruikers en ouders met een wandelwagen. Vanaf de parkeerplaats Nieuwe Wal is bijvoorbeeld nog maar 1 wandelpad zonder toegangshek beschikbaar. Hoorn Lokaal vindt dat een park voor alle wandelaars goed toegankelijk hoort te zijn en wil weten hoe dit weer geregeld kan worden. 

Daarnaast is de recentelijk opnieuw bestrate trap van de Schietberg, aan de kant van het Markermeer, een bron van onze zorg. Na de bestrating is de trap moeilijk te belopen (vooral naar beneden). De traptreden waren al ondiep, maar ze lopen ook schuin af. Dit heeft al geleid tot een valincident. Wij vragen dan ook om een inspectie van de trap en aanpassingen om de veiligheid te borgen.

Tenslotte de parkeerplaats de Nieuwe Wal: bij veel inwoners staat deze bekend als een plek waar zich ’s avonds en ’s nachts ongewenste activiteiten voordoen, welke zouden leiden tot overlast. Onze fractie wil nu wel eens weten of dit klopt.  Als de parkeerplaats inderdaad leidt tot overlast, welke acties worden dan ondernomen om dit tegen te gaan. 

Helaas kunnen de vragen hier wegens ruimtegebrek niet worden weergegeven. Deze zijn wel te lezen op onze Facebookpagina en onze website hoornlokaal.nl


Ik heb de volgende vragen gesteld: 

Overige vragen omtrent de toegankelijkheid en veiligheid Julianapark

  1. In de evaluatie Waterfront is te lezen dat u, om scooters te weren in het Julianapark, bij 2 ingangen hekken heeft geplaatst. Waarom heeft u aansluitend nog 3 (5 totaal) wandelpaden, allen in het parkgedeelte rondom het strandje, afgesloten met toegangshekken?  

  2. Bent u het met onze fractie eens dat deze toegangshekken zorgen dat het park voor mensen met een fysieke beperking minder toegankelijk is? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het park voor alle wandelaars weer goed toegankelijk wordt?

  3. De trap van de schietberg aan de kant van het Markermeer is opnieuw bestraat. Bent u zich ervan bewust dat de begaanbaarheid van de trap na de herbestrating is verslechterd? Dat het vervelend is om de trap af te dalen en dat er inmiddels 1 voetganger is gevallen?

  4. Bent u bereid de trap te inspecteren en aan te passen zodat deze veiliger te belopen is?

  5. Bent u op de hoogte dat de parkeerplaats Nieuwe Wal bij inwoners bekend staat als een onveilige en overlast gevende plek in de avond en nacht? Klopt deze aanname? Zo ja wat gaat u hieraan doen? Zo nee, weet u hoe het kan dat dit wel zo wordt ervaren door inwoners?

Jessica Visser
Hoorn Lokaal