Aan college van B & W gemeente Hoorn

Betreft: Artikel 36 vragen kruispunt IJsselweg – Maasweg

Geacht college,

De IJsselweg is een belangrijke ontsluitingsweg in Hoorn, het is een toegangsweg richting de Kersenboogerd, Westerblokker en de Bangert &Oosterpolder. Op een aantal kruisingen op de IJsselweg wordt het verkeer geregeld door middel van verkeerslichten. Dat is echter niet het geval bij de kruising met de Maasweg.
Het kruispunt wordt echter als zeer onoverzichtelijk ervaren. Dat komt mede door de ‘slinger ‘die in de IJsselweg zit waardoor de kruising laat wordt opgemerkt en de onduidelijke scheiding tussen snel en langzaam verkeer bij dit kruispunt. Vanuit omwonenden klinkt er langer de roep om het kruispunt veiliger te maken, zij zien met regelmaat gevaarlijke situaties en bijna-ongelukken voorbijkomen.

Afgelopen tijd zijn er enkele ernstige ongevallen geweest op de IJsselweg, waarbij auto’s in de flauwe bocht de macht over het stuur verloren en tegen lantaarnpaal en/of bomen zijn gebotst.

Begin juli heeft er een ernstig ongeval met overstekende kinderen plaatsgevonden. Ook dáárna zijn er alweer enkele incidenten gemeld.

De gemeente Hoorn heeft recent een aantal extra waarschuwingsborden geplaatst. Wij vragen ons af of deze borden voldoende de snelheid remmen en daarnaast vinden we het verkeersbord dat een overzicht geeft over de inrichting van het kruispunt alleen maar verwarrend.

Het feit dat het nodig is om extra bebording te plaatsen versterkt ons idee dat het kruispunt onveilig en onoverzichtelijk is.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt het kruispunt IJsselweg/Maasweg niet beveiligd met een VRI, terwijl dat bijvoorbeeld bij de Lingeweg wel gebeurt? Naar ons idee is de verkeersintensiteit daar lager en minder gecompliceerd dan op de kruising met de Maasweg?
  2. De gemeente Hoorn heeft recent een aantal waarschuwingsborden geplaatst op en bij de kruising. Wat is de reden voor deze plaatsing en op basis van welk advies is hiertoe overgegaan?
  3. Bent u het met ons eens dat u met het plaatsen van deze extra borden zelf ook het signaal geeft dat er sprake is van een onveilige kruising?
  4. Heeft u een externe partij wel eens laten beoordelen of deze kruising voldoende veilig is?
  5. Hoe beoordeelt u de inrichting van het kruispunt en dan vooral die van de fietsersstromen?
  6. Zijn er wel eens plannen geweest om het kruispunt een reconstructie te geven of anderszins aan te passen?

Met vriendelijk groeten

Namens Hoorn Lokaal             

René Assendelft, Raadslid

John Halsema, Commissielid