Hoorn, 23 september 2021

Aan college van B & W gemeente Hoorn

Betreft: verkeersmaatregelen Kerkplein

Vragen art. 36 RvO

Geacht college,

Hoorn Lokaal is net als vele anderen zeer content met de vernieuwing van Het Kerkplein. We zien dat de metamorfose van het Kerkplein ervoor zorgt dat de levendigheid en aantrekkingskracht enorm is toegenomen. De opening van het hotel in de Grote kerk zal dit alleen nog maar verder versterken.

Middels diverse enquêtes peilt u ook de meningen van gebruikers, ondernemers en omwonenden. We zijn blij dat u naar aanleiding hiervan enige maatregelen heeft genomen om de snelheid van het verkeer op het plein af te remmen.

Een aantal verkeerskundige zaken zouden wij u graag mee willen geven. Daarbij hebben wij ook verschillende vragen.

  1. Scooters en brommers op de Roode Steen vinden wij volstrekt onwenselijk. Het verstoort het genot van terrasbezoekers en het zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Komend vanaf het West is toegang voor scooters en brommers verboden, maar vanuit de Kerkstraat worden deze geen strobreed in de weg gelegd; het verkeersbord ‘gesloten voor verkeer’ kent een uitzondering voor brommers en scooters. De facto kunt u dus niet optreden tegen brommers en scooters op de Roode Steen
  2. Wat is het standpunt van het college omtrent gemotoriseerd verkeer op de Roode Steen en hoe gaat u hier uitvoering aan geven?
  • Tijdens de zaterdagmarkt is er geen doorgaand verkeer mogelijk over de Nieuwstraat en verder. Deze stremming wordt zeer summier aangegeven waardoor veel automobilisten tevergeefs op het Kerkplein uitkomen. Dat zorgt voor veel onnodige verkeersbewegingen op en rond het Kerkplein. De afsluiting van het marktterrein vinden wij overigens niet in lijn met de uitstraling van het Kerkplein. Hiervoor worden nu grote lelijke afzethekken gebruikt.
  • Bent u met Hoorn Lokaal eens dat onnodig zoekverkeer tijdens marktdagen en evenementen voorkomen kan worden door verkeer eerder om te leiden. Bent u bereid om weer een afzetting te gaan plaatsen ter hoogte van de Gasfabriekstraat.
  • Waarom is er niet gekozen voor een afsluiting van het marktterrein in lijn met de uitstraling van het gehele Kerkplein. Kunt u hier op een andere manier vorm aan geven waarbij er rekening wordt gehouden met de uitstraling van het Kerkplein
  • Ter hoogte van de Breestraat staan paaltjes om het Kerkplein af te sluiten. Blijkbaar kunnen deze paaltjes makkelijk door omstanders omhoog gezet worden, wat zorgt voor ongewenste afsluitingen op sommige momenten. Daarnaast bleek vorig jaar dat de hulpdiensten niet uitgerust waren met sleutels voor deze specifieke palen. Een van de paaltjes staat overigens al wekenlang nodeloos omhoog.

-Hoe beoordeelt u de werking van deze afzetpaaltjes?

– Zijn alle hulpdiensten inmiddels in het bezit van specifieke sleutels om de paaltjes in geval van calamiteiten te laten zakken?

  • Op de hoek van het Gerritsland en de Breestraat is een verkeersdrempel aangelegd. De bewoners ervaren schade door trillingen door (zwaar) verkeer. De gemeenteraad is door de bewoners per brief van 04-06 -2021 hiervan op de hoogte gebracht. Wij verwachten van u dat u deze klachten serieus neemt en in gesprek gaat met de bewoners. Vooralsnog hebben wij de indruk dat er weinig contact is en dat er voornamelijk naar de verzekering wordt verwezen.
  • Graag zien wij een overzicht van de acties en contactmomenten die er tot heden zijn geweest met de briefschrijvers.
  • Welke mogelijkheden ziet u om de trillingen van de aangelegde drempel te verminderen?
  • Bewoners hebben u verzocht om ook ter hoogte van de Breestraat remmende maatregelen te nemen. Bent u daartoe bereid en welke maatregelen denkt u dan aan?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie Hoorn Lokaal

René Assendelft

Raadslid